Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Centar za sudsku dokumentaciju

 

   1 - 6 / 376  >

Rezultati sortirani prema prioritetu i datumu vijesti
Sedmični pregled sudske prakse Evropskog suda za ljudska prava

Sedmični pregled sudske prakse Evropskog suda za ljudska prava

Radi se o izvještajima ESLJP-a koji su putem Mreže viših sudova dostupni pravosudnoj zajednici i profesionalnoj pravnoj javnosti.

20.08.2019.

Ustavni sud Bosne i Hercegovine održao 92. sjednicu Velikog vijeća

Ustavni sud Bosne i Hercegovine održao 92. sjednicu Velikog vijeća

U predmetu broj AP 3877/17 između ostalog, utvrđeno je da nema kršenja prava na pravično suđenje iz člana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. stav 1. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda u situaciji kada su redovni sudovi dali dovoljne, jasne i relevantne razloge o svojim zaključcima da u konkretnom slučaju nije dokazano da odredbe o valutnoj klauzuli u spornom ugovoru, u vrijeme njegovog zaključenja, apelanticama nisu bile dovoljno jasne i razumljive...

18.07.2019.

Ustavni sud Bosne i Hercegovine održao redovnu, 115. plenarnu sjednicu

Ustavni sud Bosne i Hercegovine održao redovnu, 115. plenarnu sjednicu

Ustavni sud Bosne i Hercegovine je razmatrao zahtjeve za ocjenu ustavnosti i apelacije.

11.07.2019.

Odmjeravanje kazne u predmetima ratnih zločina

Odmjeravanje kazne u predmetima ratnih zločina

Pravno shvatanje usvojeno na Panelu za ujednačavanje sudske prakse iz krivične oblasti na kojem su učestvovali predstavnici Suda Bosne i Hercegovine, Vrhovnog suda Federacije BiH, Vrhovnog suda Republike Srpske i Apelacionog suda Brčko Distrikta BiH, održanom u Tesliću 17. i 18. decembra 2018. godine.

09.07.2019.

Hodžić i Sirćo , Balić i dr. , te Katić i dr. protiv Bosne i Hercegovine

Hodžić i Sirćo , Balić i dr. , te Katić i dr. protiv Bosne i Hercegovine

U presudama je utvrđena povreda člana 6. stav 1. Konvencije (pravo na pravično suđenje), te člana 1. Protokola br. 1 (pravo na imovinu) zbog neizvršenja ili kašnjenja u izvršenju domaćih odluka.

04.07.2019.

Tumačenje i primjena zabrane ne bis in idem u predmetima ratnih zločina pred sudovima u Bosni i Hercegovini

Tumačenje i primjena zabrane ne bis in idem u predmetima ratnih zločina pred sudovima u Bosni i Hercegovini

Pravno shvatanje usvojeno na Panelu za ujednačavanje sudske prakse iz krivične oblasti na kojem su učestvovali predstavnici Suda Bosne i Hercegovine, Vrhovnog suda Federacije BiH, Vrhovnog suda Republike Srpske i Apelacionog suda Brčko Distrikta BiH, održanom u Tesliću 17. i 18. decembra 2018. godine.

03.07.2019.

   1 - 6 / 376  >

Povratak na vrh