Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Centar za sudsku dokumentaciju

Predmeti protiv BiH

   1 - 6 / 132  >

Rezultati sortirani prema prioritetu i datumu vijesti
Predmet Kožul i drugi protiv Bosne i Hercegovine

Predmet Kožul i drugi protiv Bosne i Hercegovine

Aplikanti su se žalili zbog navodne povrede člana 6. stav 1. Konvencije (pravo na pravično suđenje), te člana 13. Konvencije (pravo na djelotvoran pravni lijek) zbog neizvršenja odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.

04.11.2019.

Baralija protiv Bosne i Hercegovine

Baralija protiv Bosne i Hercegovine

Sud je utvrdio da je vlast propustila da izvrši odluku Ustavnog suda Bosne i Hercegovine iz 2010. godine, kojom su odredbe koje su regulisale lokalne izbore u Mostaru proglašene neustavnim, te je naloženo vlastima da usklade te odredbe sa Ustavom.

29.10.2019.

Predmet Orlović i dr. protiv Bosne i Hercegovine

Predmet Orlović i dr. protiv Bosne i Hercegovine

Aplikanti su se žalili da nisu u mogućnosti koristiti svoju prijeratnu imovinu u Konjević Polju, jer je na dijelu njihovog zemljišta nelegalno izgrađena Srpska pravoslavna crkva koja do danas nije uklonjena sa njihove zemlje.

28.10.2019.

Ugarak i drugi protiv Bosne i Hercegovine

Ugarak i drugi protiv Bosne i Hercegovine

Sud je ponovio da se izvršenje presude koju je donio bilo koji sud mora smatrati sastavnim dijelom „suđenja“ u smislu člana 6., te se pozvao na svoju praksu u pogledu neizvršavanja ili kašnjenja u izvršenju konačnih domaćih presuda (vidi Hornsby protiv Grčke, br. 18357/91, tačka 40., Izvještaji o presudama i odlukama 1997-II).

26.09.2019.

Agičević i drugi protiv Bosne i Hercegovine

Agičević i drugi protiv Bosne i Hercegovine

U odluci se između ostalog navodi da advokati moraju pokazati visoku razinu profesionalnosti i saradnje sa Sudom na način da ne podnose neosnovane aplikacije te da, prije i nakon pokretanja postupka, pažljivo prate sve detalje slučaja, pažljivo se pridržavajući svih relevantnih pravila postupka.

23.09.2019.

Jakovljević i drugi protiv Bosne i Hercegovine

Jakovljević i drugi protiv Bosne i Hercegovine

U presudi je utvrđena povreda člana 6. stav 1. Konvencije (pravo na pravično suđenje), zbog kašnjenja i dužine trajanja izvršnog postupka pred domaćim sudovima. Sud je takođe utvrdio da tužena država mora aplikantima isplatiti određene iznose na ime naknade nematerijalne štete, te troškove postupka.

10.09.2019.

   1 - 6 / 132  >