Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Centar za sudsku dokumentaciju

Ustavni sud Bosne i Hercegovine održao 81. sjednicu Velikog vijeća

17.01.2019.

Ustavni sud Bosne i Hercegovine je 19. decembra 2018. godine održao 81. sjednicu Velikog vijeća Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.

Ustavni sud je u svom saopćenju sa sjednice izdvojio informaciju o tri predmeta, kako slijedi:

U predmetu AP 3430/16, Ustavni sud je zaključio da je osporenim odlukama redovnih sudova došlo do kršenja apelantovog prava na slobodu izražavanja iz člana II/3.h) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 10. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda zbog toga što redovni sudovi za svoje odluke nisu dali relevantne i dovoljne razloge kojima bi opravdali miješanje u apelantovo pravo na slobodu izražavanja.

Osporenim odlukama redovnih sudova apelant je proglašen krivim za krivično djelo izazivanje narodnosne, rasne i vjerske mržnje, razdora ili netrpeljivosti iz člana 163. stav 2. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona Federacije BiH zbog objavljivanja na svom Facebook profilu fotografije kipa Isusa Krista koji se nalazi u Rio de Janeiru uz tekst: „Idemooo trgajte“, na kojoj se u pozadini nalazi zastava Bosne i Hercegovine i dva zmaja koja lete prema kipu, s tim da „prvi zmaj ima otvorena usta i napada navedeni kip“. Sporna fotografija je objavljena na dan kada je nogometna reprezentacija BiH igrala za kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo u Brazilu.

Redovni sudovi su u osporenim odlukama, u suštini, zauzeli stav da je apelant objavljivanjem sporne fotografije „javno izazvao vjersku mržnju i netrpeljivost prema Hrvatima, pripadnicima rimokatoličke vjeroispovijesti“, pri čemu, prema mišljenju Ustavnog suda, nisu dali dovoljno i relevantno obrazloženje o tome zašto nije mogla biti prihvaćena apelantova odbrana o tome da je spornu fotografiju „objavio samo kao sportsku podršku reprezentaciji Bosne i Hercegovine“.

Imajući u vidu navedeno, Ustavni sud je zaključio da je prekršeno i apelantovo pravo na obrazloženu odluku kao dio prava na pravično suđenje iz člana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. stav 1. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda.

U predmetu AP 4935/16, Ustavni sud je između ostalog, zaključio da osporenim odlukama redovnog suda nije došlo do kršenja apelantovog prava na privatni život iz člana II/3.f) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 8. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda kada su u konkretnom slučaju redovni sudovi prihvatili „uvezene dokaze“ dobijene i prihvaćene na osnovu Evropske konvencije o međusobnom pružanju pravne pomoći u krivičnim stvarima, koju je država Bosna i Hercegovina ratificirala, čime je postala dio pravnog sistema države Bosne i Hercegovine (dokaze su izveli službeni organi Srbije na osnovu naredbi istražnog sudije suda u Srbiji), imajući pri tome u vidu da se u konkretnom slučaju time ne krše apelantova osnovna ljudska prava, niti da postoje određene zloupotrebe oko pribavljanja takvog dokaza.

U predmetu AP 4319/16, Ustavni sud je zaključio da postoji kršenje prava apelanata iz člana II/3.b) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 3. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda (zabrana mučenja) u vezi sa članom II/4. Ustava Bosne i Hercegovine i članom 14. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda (zabrana diskriminacije) jer su nadležni policijski organi propustili da izvrše svoju pozitivnu obavezu da zaštite apelante kao učesnike Festivala (čiji je cilj bila promocija prava i kulture LGBT lica putem filmske umjetnosti kao jedna od metoda borbe za smanjenje homofobije), kao i zbog toga što su organi javne vlasti propustili da izvrše svoju proceduralnu obavezu da istraže propuste u organizaciji osiguranja Festivala i počinioce napada na apelante.

U tom predmetu Ustavni sud je također zaključio da postoji povreda i prava na slobodu okupljanja iz člana II/3.i) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 11. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda u vezi sa članom II/4. Ustava Bosne i Hercegovine i članom 14. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda kada su javne vlasti propustile da u skladu sa svojim pozitivnim obavezama preduzmu neophodne mjere radi osiguranja mirnog okupljanja organiziranog u skladu sa zakonom, zbog čega je došlo do nasilja prema učesnicima Festivala, koje je bilo motivirano homofobnim predrasudama, te kada su propustile da osiguraju jasan pravni okvir kako bi preventivno djelovale u sprečavanju i odvraćanju od činjenja istih ili sličnih djela. S obzirom na utvrđenu povredu navedenih prava apelanata, Ustavni sud je apelantima na ime naknade nematerijalne štete dosudio odgovarajuću naknadu.

Pomenute odluke možete preuzeti u prilogu ove vijesti. Ostale usvojene odluke bit će dostavljene apelantima u roku od mjesec dana i objavljene na internet stranici Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateći dokumenti

AP 3430_16

AP 4319_16

AP-4935_16

Prateće fotografije

Ustavni sud BiH održao 101. sjednicu Vijeća