Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Centar za sudsku dokumentaciju

Muminović i dr. protiv Bosne i Hercegovine

03.01.2019.

Evropski sud za ljudska prava je 27. novembra 2018. godine objavio odluku u predmetu Muminović i dr. protiv Bosne i Hercegovine (br. predmeta: 14738/16, 39857/17, 40158/17, 52377/17). Aplikacije su proglašene nedopuštenima.

Aplikanti su se žalili prema članu 6. Konvencije i članu 1. Protokola br. 1 zbog neizvršavanja domaćih presuda. Oni su naročito tvrdili da Federacija Bosne i Hercegovine, Tuzlanski kanton i Grad Mostar, kao isključivi ili većinski vlasnici Krivaje, TTU, odnosno Sigurnosti, trebaju platiti dug ovih poduzeća po presudama. Neki aplikanti su se također žalili prema članu 13. Konvencije da nisu imali na raspolaganju efikasan pravni lijek koji bi mogao primorati Federaciju Bosne i Hercegovine, Tuzlanski kanton i Grad Mostar da to učine.

U odluci se između ostalog navodi da je Sud primjetio da se prema domaćem zakonu (vidi tačku 61.) može pokrenuti parnični postupak za podizanje korporativnog vela u ovakvim okolnostima. Postojanje puke sumnje u izglede na uspjeh pravnog lijeka koji nije očito uzaludan nije valjan razlog za propust da se on iskoristi. Sud je zaključio da su aplikanti u stvari imali na raspolaganju efikasan pravni lijek za svoje pritužbe prema članu 6. Konvencije i članu 1. Protokola br. 1 uz Konvencije. Njihove pritužbe prema članu 13. se, stoga, moraju odbaciti u skladu sa ĉlanom 35. stavovi 3. (a) i 4. Konvencije kao očigledno neosnovane.

Odluku na engleskom jeziku možete preuzeti putem HUDOC baze, brojevi predmeta su navedeni na početku teksta, dok je prevod objavljen na internet stranici Ureda zastupnika/agenta Vijeća ministara pred Europskim sudom za ljudska prava.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateće fotografije

Evropski sud za ljudska prava donio presudu u predmetu Šekerović i Pašalić protiv BiH